کولر گازی پرتابل هایسنس مدل HPH-12F

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-30VQ

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-24TG

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-12TG

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-18TG

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-09TG

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-30TQ

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-90FM

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-60FM

کولر گازی ایستاده هایسنس R410A مدل HFH-55FM

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-48FM

کولر گازی ایستاده هایسنس R410A مدل HFH-45FM

کولر گازی ایستاده هایسنس R410A مدل HFH-36FM

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-36FM

اسپلیت کاستی هایسنس 60000 اینورتر مدل AUC-60UX4SFA

اسپلیت کاستی هایسنس 48000 اینورتر مدل AUC-48UX4SFA

اسپلیت کاستی هایسنس 36000 اینورتر مدل AUC-36UX4SEA

اسپلیت کاستی هایسنس 24000 اینورتر مدل AUC-24UX4SEA

اسپلیت کاستی هایسنس 18000 اینورتر مدل AUC-18UX4SAA

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-48HR4FHA

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-24HR4FAA

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-18HR4FAA