داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH42-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH48-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH60-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH36-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH30-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH24-4DR1

داکت اسپلیت اینورتر آکس مدل ALMDH18-4DR1

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH60-4

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH48-4

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH36-4

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH30-4

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH24-4

داکت اسپلیت آکس مدل ALTMDH18-4