چیلر مدولار هوا خنک 40 تن تبرید

چیلر مدولار هوا خنک 20 تن تبرید

چیلر مدولار هوا خنک 10 تن تبرید

چیلر هواخنک RLA ST

چیلر هواخنک راندمان بالا RLA HE

چیلر هواخنک RLA

چیلر هواخنک RGA ST

چیلرهای هوا خنک در مدل راندمان بالا RGA HE

چیلر هواخنک RGA

چیلر مدولار سریX مدل ACMX-H30/5R1

چیلر مدولار سریXمدل ACMX-H65/5R1

چیلر مدولار سریHمدلACMH-H65/5R1B

چیلر مدولار سریHمدلACMH-H130/5R1A

چیلر مدولار سریHمدلACMH-H65/5R1A